این سایت به عنوان اولین فروشگاه رسمی الکترونیکی لیزینگ کشور در حال طراحی است و بزودی برای اولین بار خدمات جدیدی را در كشور ارایه خواهد کرد

لذا دراین مقطع فقط سازمان های دارای قرارداد می توانند از تسهیلات لیزینگ شرکت واسپاری ملت استفاده کنند
فروشگاه اینترنتی واسپاری ملت
E-mellat-leasing.com
- شرکت واسپاری ملت
اولین فروشگاه لیزینگ الکترونیک
- واسپاری ملت
فروشگاه لیزینگ الکترونیک
- Mellat Leasing
فروش الکترونیک لیزینگی
- واسپاری ملت
شرکت واسپاری ملت
- فروش تخصصی لیزینگ